Achtergrond
Mensen hebben recht op passende zorg die aansluit bij de hulpvraag. Paard & Wagen wil de beste coaching en begeleiding bieden aan volwassen en kinderen met diverse hulpvragen. Wij staan daarom open voor uiteenlopende thema’s en problematieken. Er zijn echter hulpvragen waarbij Paard & Wagen niet over de benodigde expertise beschikt om de coachee te begeleiden. In dat geval is de coachee beter gebaat bij een andere (gespecialiseerde) zorgaanbieder. Wanneer aanvullende expertise nodig is, zal Paard & Wagen dit direct kenbaar maken en de coachee zo goed mogelijk doorverwijzen.

Wanneer sprake is van één van onderstaande criteria, verwijst Paard & Wagen door naar een andere zorgaanbieder:

Volwassenen en kinderen...
 •  met ernstige of meervoudige psychiatrische problematiek, die (specialistische) therapie nodig hebben of in een gesloten setting opgenomen willen (of moeten) worden; 
 •  die ernstig psychotisch zijn en/of wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis;
 •  met (ernstige) verslavingen, die door het gebruik van alcohol, drugs of andere middelen onder invloed zijn waardoor begeleiding niet of nauwelijks mogelijk is;
 •  die medicatie gebruiken die zij niet zelfstandig in kunnen - of mogen - nemen. Paard & Wagen is niet bevoegd om medicatie aan te rijken of te verstrekken. 
   Wanneer kinderen gedurende hun coachsessie/begeleiding bij Paard & Wagen medicatie in moeten nemen, dient dit door de ouders zelf op de locatie aan het kind aangeboden te worden; 
 •  met ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen, die daarmee een risico vormen voor de coach, de coachpaarden en/of andere betrokken mensen en dieren;
 •  die zelf niet bereid zijn om coaching te volgen of begeleiding te ontvangen;
 •  met een totale desoriëntatie met betrekking tot tijd, plaats en persoon;
 •  die suïcidaal gedrag vertonen. Wanneer hiervan sprake is zal Paard & Wagen de coachee te woord staan en geruststellen, om zo door te kunnen verwijzen naar de hulpverleningsinstantie die de coachee de juiste hulp kan bieden. 
   Indien nodig wordt hierbij samengewerkt met de huisarts, politie, Veilig Thuis en/of een (crisisdienst) van een zorginstelling;
 •  die verpleegtechnische handelingen nodig hebben. Paard & Wagen is niet bevoegd om verpleegtechnische handelingen te verrichten. 
   Wanneer kinderen gedurende hun coachsessie/begeleiding bij Paard & Wagen verpleegtechnische handelingen nodig hebben, dienen deze door de ouders of verpleger zelf op de locatie bij het kind verricht te worden;
 •  die discrimineren; 
 •  die zich niet houden aan de huisregels en gemaakte afspraken. 

Toepassing
Tijdens het intakeproces wordt de coachee en de hulpvraag getoetst aan bovengenoemde uitsluitingscriteria. Wanneer er tijdens het coachtraject omstandigheden veranderen waardoor coachee of de hulpvraag toch raakt aan een van de uitsluitingscriteria, wordt het coachtraject beëindigd of – wanneer mogelijk en wenselijk – in samenwerking met een gespecialiseerde zorgaanbieder voortgezet.